Ajankohtaista rakennusvalvonnassa

Rakennusjärjestyksen uusiminen

(23.6.2016)

Ympäristölautakunta on 22.6.2016 päättänyt rakennusjärjestyksen muuttamisen vireille tulosta.

Asiaa koskeva materiaali ja tiedotteet julkaistaan sen omalla sivulla .

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivalta siirtyi 1.4.2016 kokonaan kunnille     

(8.4.2016)

Lain muutos tarkoittaa, että aikaisemmin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY- keskus) toimivaltaan kuuluneet poikkeamisasiat ratkaistaan jatkossa kunnassa.

Kunnille siirtyvät lain muutoksella poikkeamishakemukset seuraavissa asioissa:

  • Uuden rakennuksen rakentaminen ranta-alueella, jolla ei ole voimassa MRL 72 §:n 1 momentissa tarkoitettua kaavaa
  • Vähäistä suurempi poikkeaminen asemakaavassa osoitetusta tontti- tai rakennuspaikkakohtaisesta kokonaisrakennusoikeudesta taikka vähäistä suuremman rakennusoikeuden osoittamisesta alueelle, jolle asemakaavassa ei ole osoitettu rakennusoikeutta
  • Poikkeaminen rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä
  • Poikkeaminen MRL:n 53 §:n 3 momentissa tarkoitetusta asemakaavan hyväksymisestä johtuvasta rakennuskiellosta siirtyvät kunnille.

Alueellinen poikkeamistoimivalta, jonka soveltamisalaa on laajennettu koskemaan myös asemakaava-alueella olemassa olevan liike- tai toimistorakennuksen tilojen muuttamista asuinkäyttöön tai muuhun ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan käyttöön, siirtyi myös kunnille.

Laajarunkoisten rakennusten turvallisuus

( 2.6.2015)

Laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arviointia koskeva laki (300/215) on hyväksytty.

Lain mukaan rakennuksen omistajalla on velvollisuus huolehtia, että rakenteiden turvallisuus on arvioitu asiantuntijan toimesta. Laki koskee rakennuksia, joiden rakennuslupa on myönnetty ennen lain voimaantuloa.

Arviointi kohdistuu rakennuksiin, joissa oleskelee paljon ihmisiä. Arviointivelvollisuus kohdistuu lisäksi maneeseihin ja laajarunkoisiin eläinsuojiin. Laki sisältää säännökset arvioinnin sisällöstä sekä arvioinnista annettavasta todistuksesta. Laajarunkoisella rakennuksen osalla tarkoitetaan kerrosalaltaan vähintään 1 000 neliömetrin suuruista osaa, jonka tehdasvalmisteisten kattokannattajien jänneväli on vähintään 18 metriä tai paikalla rakennettujen kattokannattajien jänneväli vähintään 15 metriä. Arviointitodistus ja ajantasainen käyttö- ja huolto-ohje on esitettävä pyynnöstä viranomaiselle.

Maankäyttö- ja rakennuslain 117 i § ja 166 § (301/215) muutettiin samassa yhteydessä siten, että sen käyttö- ja huolto-ohjetta koskevaan pykälään lisätään informatiivinen viittaus erityissääntelyyn. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain rakennuksen kunnossapitoa koskevaan pykälään lisätään uusi momentti rakennuksen omistajan yleisestä velvollisuudesta seurata rakennuksen kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden kuntoa. Lait tulivat voimaan 1.4.2015.

Laki laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arvioinnista

Maankäyttö- ja rakennuslaki 166§

Ilmoitus verottajalle

(2.6.2015)

Rakennusluvan varaisista töistä on 1.7.2014 alkaen ilmoitettava verottajalle ennen loppukatselmusta. Loppukatselmuksessa esitetään verottajalta saatu todistus tehdystä ilmoituksesta.

Linkki verohallinnon sivulle (kotitaloudet)