Luvan hakeminen

Rakennusluvan hakeminen

Rakennuslupa tai toimenpidelupa haetaan kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennuslupaa hakee rakennuspaikan haltija, joko omistaja tai hänen valtuuttamansa tai sitä vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva. Rakennuslupahakemukseen liitettävien asiakirjojen määrä vaihtelee hankekohtaisesti.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapureille, jollei ilmoittaminen, hankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla.

Rakennustarkastajat päättävät tehtäväjaon mukaisesti asioista, jotka hallintosäännön nojalla on delegoitu viranhaltijalle (omakotitalot, kaksiasuntoiset pientalot, näiden talousrakennukset yms.). Ympäristölautakunta päättää muista lupa-asioista (rivitalot, kerrostalot, teollisuusrakennukset yms.). Hakemus otetaan käsittelyyn, kun kaikki tarvittavat liitteet ovat mukana sekä hakemus täytetty asianmukaisesti.

Lupapäätökset

Viranhaltijapäätöksinä tehtävät rakennusluvat ratkaistaan aluejaon perusteella.

Alueen I lupapäätökset tekee rakennustarkastaja Teuvo Kauppi ja alueella II rakennustarkastaja Tuula Mikkola. Aluejako selviää ohessa olevasta kartasta:

Rakennustarkastajien aluejakokartta

Luvan hakemisessa tarvittavat asiakirjat 

Rakennusvalvonnasta ja kotisivuilta saatava hakemuslomake täytetään yhtenä kappaleena. Lomakkeen allekirjoittavat rakennuspaikan kaikki haltijat. Mikäli luvan hakija ei itse allekirjoita hakemusta, tulee hakemus varustaa asiamiehen allekirjoituksella. Asiamiehen on tällöin liitettävä hakijan antama valtakirja lupa-asiakirjoihin. Asunto-osakeyhtiössä luvanhakijana toimii joko yhtiön hallitus tai isännöitsijä.

 • Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
  Ensisijaisena selvitysasiakirjana pidetään lainhuutotodistusta. Siinä tapauksessa että lainhuudatusta ei ole vielä myönnetty, oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta liitetään hakemukseen yhtenä kappaleena. Jos kyseessä on määräala, on liitteenä oltava myös karttakopio, josta selviää määräalan sijainti ja rajat. Jos rakennuspaikka muodostuu vuokra-alueesta, on hakemukseen liitettävä oikeaksi todistettu kopio vuokrasopimuksesta karttoineen sekä ote kantatilan lainhuutotodistuksesta.
 • Rakennuslupakartta
  Maksullinen rakennuslupakartta on tilattava Loimaan mittauspalveluista.
 • Pääpiirustukset
  Rakennuslupahakemukseen liitettäviin pääpiirustuksiin kuuluvat asemapiirros sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset. Pääpiirustusten tulee olla asianmukaisesti laaditut ja arkistointikelpoiset. Piirustuksissa ei saa olla vanhoja hyväksymisleimoja, vanhoja nimiöitä eikä vanhoja muutosmerkintöjä. Rakennushankkeen suunnittelussa tulee käyttää suunnittelijoita, joilla on riittävä kelpoisuus suunnittelutehtävään. Suunnittelijan on varmennettava pääpiirustukset nimiösivulle päiväyksellä ja allekirjoituksella. Jos pääsuunnittelija on eri henkilö kuin rakennuksen suunnittelija, tulee myös pääsuunnittelijan varmistaa suunnitelmat päiväyksellä ja allekirjoituksella. Pääpiirustukset toimitetaan kolmena sarjana, joista hakijalle asian tultua ratkaistuksi palautetaan yksi sarja leimattuna.
 • Jäteveden johtaminen haja-asutusalueella
  Rakennuslupahakemukseen on liitettävä suunnitelma jätevesijärjestelmästä, silloin kun jätevesiä ei voida johtaa vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Suunnitelma on esitettävä myös, kun olemassa olevaan rakennukseen tehdään laajennus tai olemassa olevan rakennuksen kosteita tiloja muutetaan. Ennen suunnitelman jättämistä on rakentajan syytä neuvotella hankkeesta ympäristötarkastajan kanssa.
 • Rakennushankeilmoitus RH 1
  Täytetään kaikkien rakennuslupaa vaativien rakennustoimenpiteiden yhteydessä yhtenä kappaleena jokaisesta rakennuksesta erikseen.
 • Asuinhuoneistolomake RH 2
  Täytetään aina useampia asuinhuoneistoja käsittävien uudisrakennusten, sekä kaikkien laajennusten tai asuinhuoneistojen muutosten yhteydessä. Huom! RH1 ja RH2 - lomakkeet täytetään myös, kun on kyse muutospiirustuksista.
 • Perustamis- ja pohjaolosuhdeselvitys
 • Rakennuksen energiaselvitys
  Hakemukseen on liitettävä energiaselvitys sisältäen energiatodistuksen (www.ymparisto.fi, Suomen rakennusmääräyskokoelma D3, laki rakennuksen energiatodistuksesta 487/2007, Ympäristöministeriön asetus energiatodistuksesta 765/2007).
 • Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta.
  Selvitys rakennusjätteen määrästä ja laadusta sekä lajittelusta on esitettävä, ellei jätteen määrä ole vähäinen.
 • Suunnittelijan kelpoisuuden arviointi
  Lomakkeella ilmoitetaan käytössä oleva suunnittelija henkilöstö. Vähintään on ilmoitettava pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan tiedot.
 • Naapureiden tiedottaminen
  Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n mukaan rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapurille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Kuulemislomakkeita saa rakennusvalvonnan toimipisteestä (lomake löytyy myös kunnan internet-sivuilla). Samanaikaisesti on asian vireilläolosta tiedotettava sopivalla tavalla myös rakennuspaikalla.
 • Alkuperäinen poikkeamispäätös / suunnittelutarveratkaisu liitteineen (asemapiirros, peruskartta ja kiinteistörekisterikartta) ja leimatulla lainvoimaisuustodistuksella. Hakijalta voidaan tarvittaessa edellyttää muutakin hakemuksen ratkaisemiseksi tarpeellista selvitystä. (MRL 131. § 1 mom.) Lupahakemukseen voi liittää esim. kuvia rakennuspaikalta ja lähiympäristöstä uudisrakennuksen ympäristöön ja maisemaan sopivuuden arvioimiseksi.

Rakennustöiden aloittaminen

Toimenpiteen saa aloittaa vasta, kun rakennuslupa on saanut lainvoiman.Valitusaika on 14 päivää (viranhaltijapäätös) ja 30 päivää (ympäristölautakunnan päätös) päätöksen antamispäivästä eli julkipanopäivästä lukien. (HUOM! ei kokous- tai päätöksentekopäivästä).

Rakennustyön aloittamiseen ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta voidaan kuitenkin myöntää lupa hakijan asettamaa vakuutta vastaan. Tätä aloittamisoikeutta on haettava pääsääntöisesti jo rakennuslupahakemuksen yhteydessä.

päivitetty: 18.4.2017