Rakentamisen luvat

Voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupia ovat: 

 • rakennuslupa
 • toimenpidelupa
 • maisematyölupa
 • purkamislupa
 • toimenpide- ja purkuilmoitus

Rakennuslupa on oltava lähes kaikessa rakentamisessa. Uuden rakennuksen  rakentaminen tai vanhan rakennuksen laajentaminen vaatii aina rakennusluvan. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennuslupaa edellyttää:

 • rakennuksen rakentaminen
 • korjaus- ja muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
 • rakennuksen laajentaminen
 • rakennuksen kerrosalan lisääminen
 • korjaus- ja muutostyö, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen

Pienet rakennushankkeet sekä rakennelmien ja vastaavien rakentaminen edellyttää toimenpidelupaa. Rakennelmien luvanvaraisuudesta on määrätty kaupungin rakennusjärjestyksellä.

Maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön sekä puiden kaatamiseen tms. tarvitaan maisematyölupa ellei ole kyse vähäisestä toimenpiteestä. 

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman purkamislupaa purkaa asemakaava-alueella tai rakennuskieltoalueella (yleiskaava voi myös määrätä luvan haettavaksi).

Kunta voi rakennusjärjestyksessä määrätä, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Toimenpide- tai purkamisilmoitus tehdään rakennusjärjestyksen mukaisissa toimenpiteissä. Se tulee toimittaa rakennusvalvontatoimistoon, jossa ilmoitus käsitellään.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen.

päivitetty: 3.6.2015