Kartanomäen kortteli 21 sekä puisto- ja katualue

Noin 9 ha:n suuruinen suunnittelualue sijaitsee Loimaan kaupungin keskustan luoteispuolella. Alue rajautuu etelässä Juvantiehen, lännessä Arvidinkadun länsireunaan, pohjoisessa Pikatiehen ja idässä Kartanomäenkatuun. Alueen itäosassa on kunnallisia ja yksityisiä vanhustenhoitoa sekä lasten päivähoitoa tuottavia yksiköitä.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tiivistä kaupungin keskustan yhdyskuntarakennetta hyödyntämällä vajaakäytöllä olevia alueita. Alueen tehokkaammalla hyödyntämisellä tavoitellaan myös nykyistä viihtyisämpää ja korkeatasoisempaa kaupunkikuvaa.

Tavoitteena on säilyttää merkittävän tehdasmiljöön arvot ottamalla se paremmin osaksi ehyttä kaupunkirakennetta. Tarkoituksena on mahdollistaa alueelle pientalojen rakentaminen ja näin lisätä keskustan monipuolista asuntotarjontaa palvelujen läheisyydessä. Uudisrakentamisen tulee olla korkeatasoista ja alueen ympäristöön sopivaa.

Alueella olevien palveluiden osalta asemakaava päivitetään nykyisiä tarpeita vastaavaksi. Asemakaavalla tutkitaan myös alueen suojelutarpeet.

EHDOTUSVAIHE 

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 9.11.-11.12.2017

Kaavakartta (pdf)   
Kaavaselostus (pdf)  
Kaavaselostus liitteet (pdf)

LUONNOSVAIHE

Asemakaavaluonnos on nähtävillä 4.5. - 5.6.2017.

Kaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Havainnepiirros (pdf)

 

ALOITUSVAIHE

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma