Kiinteistönmuodostus- ja kiinteistötietopalvelut

Mittaustoimi laatii tonttijakoja, suorittaa lohkomisia, tilusvaihtoja ja rasitetoimituksia, ylläpitää kiinteistörekisteriä ja tarjoaa erilaisia tietopalveluja rakentajien avuksi. Kiinteistönmuodostus ja kiinteistörekisterin ylläpito ovat osa pitkää työketjua, jolla tuotetaan rakennuskelpoisia tontteja.

Tonttijako


Tonttijako on kartalle laadittu, asemakaavaa tarkentava rakennuskorttelin suunnitelma, jolla osoitetaan millaisiksi tonteiksi asemakaavan rakennuskortteli on tarkoitus jakaa.
Tonttijako laaditaan, kun se maankäytön järjestämiseksi on tarpeen. Tonttijakoa tai sen muutosta valmisteltaessa kuullaan tonttijakoalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajia ja haltijoita.

Tontinlohkominen


Tonttijaon mukainen tontti erotetaan itsenäiseksi kiinteistöksi lohkomistoimituksessa. Toimituksessa tontin rajat merkitään maastoon ja selvitetään oikeudelliset rekisteröintiedellytykset. Lohkomisen ja sen perusteella tehdyn kiinteistörekisteriin merkitsemisen jälkeen tontille voi hakea rakennuslupaa.
Luovutetun määräalan lohkomistoimitus tulee vireille ilman hakemusta, kun tieto määräalaan myönnetystä lainhuudosta saapuu kiinteistörekisterinpitäjälle. Muissa tapauksissa toimitus tulee vireille tontin muodostajakiinteistön omistajan tai haltijan hakemuksesta.

Kiinteistörekisteri


Sitovan tonttijaon asemakaava-alueen tontit ja yleiset alueet merkitään kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin. Ohjeellisen asemakaava-alueen sekä muut maa- ja vesialueet merkitään maanmittauslaitoksen ylläpitämään kiinteistörekisteriin.

Kiinteistötietojärjestelmä


Kiinteistörekisterin lisäksi kiinteistötietojärjestelmä sisältää maanmittaustoimiston ylläpitämän kirjaamisrekisterin, johon merkitään kiinteistöjen lainhuudot, kiinnitykset, erityisen oikeuden kirjaukset ja saantotietoja.
Mittauspalvelu antaa otteita kiinteistötietojärjestelmästä ja kiinteistörekisteristä, lainhuutotodistuksia, rasitustodistuksia ja tietoja määräalasta.

Yhteystiedot:


Mittausteknikko Esa Kosonen 02 761 4245
Kiinteistörekisterinhoitaja Sari Ahola-Mäenpää 02 761 4246

Yksityistieasiat


Mittaustoimi neuvoo yksityistieasioissa ja valmistelee tielautakuntana toimivan Elinympäristövaliokunnan päätäntävallassa olevat asiat.

Yhteystiedot:
Mittausteknikko Esa Kosonen 02 761 4245
päivitetty: 14.11.2018