Maa-ainesten ottaminen

Maa-aineslain mukainen lupa

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain mukaisen luvan. Loimaalla lupaa haetaan elinympäristövaliokunnan lupajaostolta. Lupajaosto päättää luvan myöntämisestä ja valvoo ottamista kunnan alueella. Lupaharkinnassa on otettava huomioon maa-aineslain 3 §:n ympäristöehdot. Maa-aineslain mukaan maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu:

1) kauniin maisemakuvan turmeltumista;

2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista;

3) huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa; tai

4) tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.

 

Kotitarveotto

Kotitarveotto tarkoittaa maa-ainesten ottamista omalta maalta omaan, tavanomaiseen käyttöön. Maa-ainesten ottamisen tulee littyä asumiseen tai maa- ja metsätalouteen tarvittavaan rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Vähäinenkään ainesten ottaminen myytäväksi esimerkiksi naapurille tai tiekunnalle ei ole mahdollista ilman lupaa. Omalta maalta ottamiseksi rinnastetaan ainesten ottaminen kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetulta ainesten ottamiseen tarkoitetulta yhteisalueelta. Sitä vastoin sopimukseen tai rasitteeseen perustuva ottaminen toisen maalta ei ole kotitarveottoa.

Maa-aineslain mukainen ilmoitus

Maa-ainesluvan haltijan tulee ilmoittaa lupaviranomaiselle vuosittain otetun aineksen määrän ja laadun. Ottajan tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle myös kotitarveotosta ottopaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus, jos ottamisalueelta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia.

Maa-ainesilmoitus

Maa-ainesilmoitus_kotitarveotto

päivitetty: 21.5.2018