Nuohous ja palotarkastus

Nuohous

Nuohoustoiminta muuttuu – valitse itse nuohoojasi

Tiedote. Julkaistu: 21.12.2018, 13:47
Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Egentliga Finlands räddningsverk

Pelastuslaki muuttuu 1.1.2019 nuohouksen osalta siten, että pelastuslaitoksilta poistetaan velvoite huolehtia nuohouspalveluiden järjestämisestä. Käytännössä kiinteistön omistaja saa valita vapaasti nuohoojan viimeistään 1.7.2019, jolloin laissa oleva siirtymäaika umpeutuu. Nykyisillä voimassa olevilla nuohoussopimuksilla on irtisanomisaika, joka päättyy kesäkuun lopulla 2019.

Mikä säilyy ennallaan:

 • Kiinteistöllä säilyy nuohousvelvoite, josta kiinteistönomistaja huolehtii.
 • Nuohoustyön sisältö pysyy samana.
 • Nuohouksen määrävälit pysyvät ennallaan: vakituisessa asuinkäytössä olevan rakennuksen tulisijat ja hormit on nuohottava vähintään vuoden välein ja vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein.
 • Nuohoojalla on velvollisuus kirjallisesti ilmoittaa pelastuslaitokselle havaitsemistaan vakavista turvallisuuspuutteista: tulisijan tai savuhormin puutteet, puuttuvat tai liian heikkokuntoiset tikkaat, kattokulkutien osat tai katon turvavarusteet.

Mikä muuttuu:

 • Pelastuslaitoksilta poistetaan velvoite järjestää nuohoustoimintaa.
 • Nuohooja hinnoittelee vapaasti oman työnsä.
 • Nuohouksesta syntyvät reklamaatiot käsittelee jatkossa kuluttaja-asiamies tai kunnan kuluttajaneuvoja.
 • Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle suoritetusta nuohoustyöstä todistus, josta tulee selvitä rakennuksen osoite, nuohoustyön suorittaja, nuohouksen ajankohta, tehdyt toimenpiteet, havaitut viat ja puutteet.
 • Nuohoojan tutkintorakenteeseen tulee muutoksia. Nuohoojalla tulee olla nuohoojan ammattitutkinto tai talotekniikan ammattitutkinto, jossa on suoritettu nuohouksen osaamisala.

Pelastuslain muutos nuohouksen osalta tulee voimaan 1.1.2019, jolloin Varsinais-Suomessa osa nuohouspiireistä on niin sanotun vapaan nuohouskilpailun alaisia. Näiden nuohouspiirien alueella voi kuka tahansa nuohoojan pätevyyden omaava henkilö tarjota lainmukaista nuohouspalvelua. Kaikissa Varsinais-Suomen nuohouspiireissä siirrytään vapaaseen kilpailuun viimeistään 1.7.2019, jolloin lain siirtymäaika on päättynyt.

Mm. seuraavissa Varsinais-Suomen nuohouspiireissä voi 1.1.2019 asiakas valita itse nuohoojan:

 • Alastaro (piiri 9)
 • Loimaan kaupunki (piiri 11)
 • Metsämaa (piiri 12)
 • Loimaa 13 (piiri 13)
 • Mellilä (piiri 29)

 * * * * * * *

Nuohouksen hoitaa Loimaan kaupungin keskustan, Hirvikosken, Metsämaan ja Mellilän alueilla:

Nuohous Leinonen Oy
Piirinuohooja:
Kristian Ahonen 0400 169 625
nuohousleinonen@gmail.com

Nuohoojat työaikana
Aho Leo 0400 877 782
Kahilakoski Harri 0400 515 423

Alastaron alueella nuohouksen hoitaa:
HMP-Service ilmastointi- ja nuohouspalvelu, puh. 045 123 3863
Alastaron Nuohouspalvelu, puh. 045 205 9499

V-S aluepelastuslaitoksen sivuilta lisätietoa,linkki

(Sisäasiainministeriön asetus nuohouksesta 539/2005)

Käytössä oleva kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein. Suuluukuttoman tulisijan (avotakka) tulipesää ei nuohota, ellei siitä erikseen sovita.

Yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein. Tämän momentin mukainen määräväli ei koske keskuslämmityskattilan tulipesää ja tulipintoja.

Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein. Muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun, säännöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava vuoden välein.

Palotarkastus

Palotarkastukset osa onnettomuuksien ehkäisyä. Palotarkastuksen tarkoitus on ehkäistä kohteen ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle aiheutuvia vaaroja. Palotarkastuksia suoritetaan aina määrävälein kohteen koosta ja toiminnasta riippuen. Palotarkastuksia suoritetaan kiinteistöjen lisäksi myös erilaisiin tapahtumiin.

Onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvissä asioissa varsinaissuomalaisia neuvoo arkisin palveleva palotarkastaja p. 050 433 0260 klo 9–15. Palvelevalle palotarkastajalle voi laittaa myös sähköpostia osoitteeseen pelastuslaitos.palotarkastaja@turku.fi.

Omatoiminen palotarkastus

Ei perustu pelastuslakiin, mutta suositellaan tehtäväksi. Jokainen voi omatoimisesti suorittaa tarkastuksen kotonaan tai esimerkiksi työpaikallaan ja auttaa havaitsemaan turvallisuuteen liittyviä puutteita. Tukena voidaan käyttää omatoimisen palotarkastuksen lomaketta.

Lisätietoa palotarkastuksesta saa Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen sivuilta.

päivitetty: 25.6.2019