Oppilashuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.

Opiskeluhuoltosuunnitelma 2019

Koulupsykologit

Jonna Paalanen-Kryssi (to-pe)
puh. 02 761 1361
tai 050 311 4551 (tekstiviestit)
Koulut: Puistokatu, Keskuskoulu, Kauhanoja, Asemanseudun koulu

Maria Eklund
puh. 02 761 1362
tai 050 368 7703 (tekstiviestit)

Koulut: Hirvikosken yhtenäiskoulu, Alastaron yläaste, Niinijoen koulu, Kojonkulman koulu, Metsämaan koulu, Alastaron Kirkonkylän koulu, Virttaan koulu

Joanna Asplund

puh. 02 761 1366

tai 050 331 5646 (tekstiviestit)

Koulut: Novida

Koulupsykologin työn tavoitteena on edistää oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä. Loimaalla koulupsykologin palveluita tarjotaan kaikille peruskouluille ja lukiolle. Koulupsykologi toimii alansa asiantuntijana osana oppilashuoltoryhmää.


Koulupsykologin työn sisältöjä ovat muun muassa

- oppimisvalmiustutkimukset
- keskustelukäynnit
- vanhempien ohjaus
- konsultaatiot opettajille 

Koulupsykologin työhön kuuluvat lisäksi esikouluikäisten kouluvalmiuden yksilötutkimukset, joihin tullaan erityislastentarhanopettajan ohjaamana. Tutkimusten tarkoitus on selvittää, millaiset edellytykset lapsella on koulun aloittamiseen, ja kartoittaa tuen tarvetta. Aikaistettua koulunaloitusta harkittaessa tutkimuksia ei tarjota kunnan puolesta.

Koulukuraattori

 Eeva Vuoria

puh. 02 761 1360
tai 050 597 2201 (tekstiviestit)

Koulut: Asemanseudun koulu, Kauhanojan koulu, Keskuskoulu, Kirkonkylän koulu, Kojonkulman koulu, Metsämaan koulu, Niinijoen koulu, Virttaan koulu

 

Päivi Isotuovola

puh. 02 761 1364

tai 050 331 4787 (tekstiviestit)

Koulut: Alastaron yläaste, Puistokadun koulu, Hirvikosken yhtenäiskoulu, Novida (lukio)

 

Pirkko-Liisa Marttila

puh. 050 328 3314

Koulut: Novida

Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään ja muussa sosiaalisessa kasvussa. Kuraattori tukee myös huoltajia ja opetta-jia heidän kasvatustehtävässään.

Työmenetelmiä

- keskustelut ja tapaamiset oppilaiden, opettajien ja huoltajien kanssa
- läsnä oleminen kouluilla
- kotikäynnit
- yhteydenpito muihin viranomaisiin

Koulukuraattori on kaikkien koulujen yhteinen.

Kouluterveydenhuolto

Jokaisella koululla on oma kouluterveydenhoitaja, jonka yhteystiedot ovat koulujen kotisivuilla.

Koululääkärin ajanvaraus tapahtuu terveydenhoitajan kautta.


Kouluterveydenhuollon keskeisiä tehtäviä

  • oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • terveydenhoitajan tekemät terveystarkastukset vuosittain
  • terveydenhoitajan ja koululääkärin tekemät laajat terveystarkastukset 1., 5. ja 8. -9 luokan oppilaille. On tärkeää ja toivottavaa, että huoltaja on mukana lääkärintarkastuksissa.
  • lukion 2. luokan lääkärin tarkastus
  • vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen
  • oppilaan erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä jatkotutkimuksiin ja –hoitoon ohjaaminen
  • kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta
  • koulutapaturmien ensiapu


Painopiste on ehkäisevissä terveystarkastuksissa.

Liikuntatunteja varten huoltaja antaa selvityksen oppilaan sairaudesta tai esteestä liikunnanopettajalle. Tarvittaessa toimitetaan lääkärin todistus, jos kyse on pidempiaikaisesta esteestä.

Pitkäaikaissairaudet hoidetaan terveyskeskuksessa omalla lääkärillä, erikoissairaanhoidossa tai muualla.

Akuutit sairaudet todetaan ja hoidetaan terveyskeskuksessa
ajanvaraus puh. 02 761 2020.

päivitetty: 30.10.2019