Rakennetun ympäristön valvonta

Rakennusvalvonta valvoo luvatonta rakentamista, luvattomia maisematöitä, rakennusten kunnossapitoa sekä piha-alueiden käyttöä ja siisteyttä.

Rakennus ympäristöineen tulee pitää sellaisessa kunnossa, että se on terveellinen, turvallinen ja käyttökelpoinen, eikä rumenna ympäristöä. Rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa. Myös piha-alue on pidettävä kunnossa. Rakennusjärjestyksen mukaan sade- ja pintavesien poisjohtaminen sekä lumen varastointi pihamaalla on suoritettava siten, ettei siitä aiheudu huomattavaa haittaa naapureille.

Jos rakennuksen tai sen ympäristön kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi.

Ulkovarastointi on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa tai häiritse ympäröivää asutusta.

Asemakaava-alueella ulkovarastointikielto on tiukempi. Jos asemakaavasta ei muuta johdu, on häiriötä aiheuttava ja ympäristöä rumentava ulkovarastointi kielletty. Kielto koskee myös pitkäaikaista tai laajaa tavaroiden ulkosäilytystä, vaikka siitä ei aiheutuisikaan häiriötä.

Rakennettuun ympäristöön kohdistuvat ilmoitukset tulee osoittaa kirjallisina rakennusvalvontaan.

Yhteystiedot:

johtava rakennustarkastaja Harri Salminen
02 761 4270

päivitetty: 17.3.2015